Career Banner

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना
(सूचना प्रकाशित मितिः २०७४ असार ३० गते)

मानव अधिकार सचेतन केन्द्र (HURAC) रोल्पा र सेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारीमा माडी गाँउपालिका, रोल्पामा संचालन हुन लागेको एकीकृत परियोजनाको (शिक्षा, बाल संरक्षण र जिविकोपार्जन) लागि तपसिलका उल्लेखित कर्मचारीहरु आवश्यकता भएकाले देहायको योग्यता पुगेका र नेपाली नागरिकहरुवाट विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

परियोजना संयोजक -१ जना

योग्यता तथा अनुभव​ ः 

स्नातक वा सो सरह (स्नातकोत्तरलाई ग्राह्यता), योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, वित्तिय तथा मानव श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन आदिमा स्नातकको लागि ५ वर्ष र स्नातकोत्तरको लागि २ वर्षको अनुभव, कम्प्युटर र इन्टरनेट सम्बन्धि दखल भएको, अंग्रेजी तथा नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न र बोल्न सक्ने ५० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।

 

फिल्ड अधिकृत– ३ जना (शिक्षा–१ जना | बाल संरक्षण–१ जना र जिविकोपार्जन–१ जना)

योग्यता तथा अनुभव​ ः 

२.१ फिल्ड अधिकृत(शिक्षा): 

शिक्षामा स्नातक गरि शिक्षा क्षेत्रमा ३ वर्षको अनुभव, कम्प्युटर र इन्टरनेट सम्बन्धि दखल भएको, अंग्रेजी तथा नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न र बोल्न सक्ने ७५ प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।

२.२ फिल्ड अधिकृत (बाल संरक्षण):

कुनै पनि विषयमा स्नातक गरि बाल संरक्षणको क्षेत्रमा ३ वर्षको अनुभव, कम्प्युटर र इन्टरनेट सम्बन्धि दखल भएको, अंग्रेजी तथा नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न र बोल्न सक्ने ७५ प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।

२.३ फिल्ड अधिकृत (जिविकोपार्जन):

BSc Ag. गरि सम्वन्धित क्षेत्रमा २ वषको अनुभव भएको वा ISc Ag. गरि सम्वन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव वा कुनै पनि विषयमा स्नातक गरि लघु उद्यम बिकास, आय आर्जन विकास तथा ब्यवसायिक शिपमुलक विकासको क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव भएको साथै कम्प्युटर र इन्टरनेट दखल भएको, अंग्रेजी तथा नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न र बोल्न सक्ने ७५ प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।

 

अनुगमन मूल्याङ्कन तथा डकुमेन्टेसन अधिकृत– १ जना

योग्यता तथा अनुभव​ ः

स्नातक वा सो सरह, अनुगमन, मूल्याङ्कन र अभिलेख व्यवस्थापनमा कम्तिमा २ वर्षको अनुभव कम्प्युटर र इन्टरनेट सम्बन्धि दखल भएको, अंग्रेजी तथा नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न र बोल्न सक्ने ५० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।

 

मनो–सामाजिक विमर्शकर्ता– १ जना

योग्यता तथा अनुभव​ ः 

कम्तिमा प्रविणता प्रमाण पत्र गरि  मनो–सामाजिक विमर्श सम्बन्धि ६ महिना तालिम लिई सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षको अनुभव, कम्प्युटर र इन्टरनेट सम्बन्धि दखल भएको, अंग्रेजी तथा नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न र बोल्न सक्ने ७५ प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।

 

लेखा तथा प्रशासन अधिकृत– १ जना

योग्यता तथा अनुभव​ ः 

व्यवस्थापन विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सो पदमा ३ वर्षको कार्यानुभव सो भन्दा वढि योग्यता भएकालाई सम्बन्धित विषयको २ वर्षको अनुभव । कम्प्युटर र इन्टरनेट सम्बन्धि राम्रो र व्यवहारिक ज्ञान भएको तथा एकाउन्टिङ्ग प्याकेजमा हिसाव राख्न सक्ने । ८०  प्रतिशत कार्यालय र २० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।

 

जिविकोपार्जन प्राविधिक– केहि

योग्यता तथा अनुभव​ ः 

सम्बन्धित निकायबाट कम्तिमा जे.टी.ए (आई.एस.सी.एजी वा भेटेनरीलाई प्राथमिकता) वा ब्यवसाय विकास सहजकर्ता (Enterprise Development Facilitator)  उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षको कार्यानुभव । १०० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने । (आवश्यकता अनुसार कार्यालयले बोलाएको समयमा उपस्थित हुनुपर्ने)

 

सामाजिक परिचालक– केहि

योग्यता तथा अनुभव​ ः 
प्रविणता प्रमाण पत्र वा सो सरह र समुदाय परिचालन तथा परियोजना कार्यन्यनमा कम्तिमा २ वर्षको कार्यानुभव । १०० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने । (आवश्यकता अनुसार कार्यालयले बोलाएको समयमा उपस्थित हुनुपर्ने)
 
दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु:
  • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको २ प्रति फोटो 
  • कम्तिमा २ जना सन्दर्भ व्यक्तिहरुको (Reference) नाम र सम्पर्क नम्बर सहितको व्यक्तिगत विवरण (CV)
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, तालिम तथा कार्यानुभव पुष्टि हुने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
नोट:  प्रारम्भिक छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र लिखित, मौखिक तथा प्रस्तुतिकरणको प्रकृयामा समावेश गरिनेछ । संस्थाको पदपुर्ति समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत तथा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिईनेछ । साथै परियोजना संयोजक र अधिकृतहरुको हकमा मोटरसाईकल चालक अनुमति भएकालाई ग्राह्यता दिईनेछ ।
 
विस्तृत जानकारी तथा आवेदन दिने सम्पर्क ठेगाना
मानव अधिकार सचेतन केन्द्र (HURAC) रोल्पा
रोल्पा नगरपालिका–२, रोल्पा लिबाङ
सम्पर्क नं. ०८६–४४०१४६÷३६३, ईमेल ः rolpahurac@gmail.com

 

The deadline to apply for the above position/s is 24:00 hrs, July 29, 2017.

Back to Top