Career Banner

अमेरिकी सहयोग नियोग (यु.एस.ए.आई.डी.) को आर्थिक सहयोगमा यस विकास सरोकार समाज (डिकोस) रोल्पामा संचालित कृषि, स्वास्थ्य तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रवद्र्घन (PAHAL) कार्यक्रमको लागि तपशिल वमोजिमको कर्मचारीहरु आवश्यक परेकोले तपशिल बमोजिमको योग्यता र अनुभव पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट रित पूर्वक दरखास्त पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सुशासन अधिकृत

Job Location: रोल्पा

No. of Vacancy: 1

Job Description:

पद : सुशासन अधिकृत
माग संख्या : १ जना

मुख्य भूमिका तथा आवश्यक दक्षता:

१) कार्यक्षेत्रमा पहल कार्यक्रम अन्तर्गत विशेषत सुशासन तथा समन्वय सम्बन्धि कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वय गर्न सक्ने ।

क) योजना निर्माण

 • कार्यक्रम टोलीसँगको समन्वयमा जिल्ला तथा स्थानीय तहको कार्ययोजना तय गर्न सक्ने ।
 • वार्षिक कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भै सुशासन तथा समन्वयसँग सम्बन्धीत कार्यक्रमको तयारी र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्ने ।

ख) योजना कार्यान्वयन, सहजिकरण एवं समन्वय

 • कार्यक्रम टोलीलाई साझेदारी सम्झौता अनुरुपका क्रियाकलापहरुको बारेमा अभिमुखिकरण, आवश्यकता अनुसार सहयोग र विषेशगरी जिल्ला तहमा गरिने क्रियाकलापहरुमा प्रमुख सरोकारवालाहरुको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने, साथै राज्य र नागरिक विचको अन्तरक्रियालाई सहजिकरण गर्न सक्ने ।
 • कार्यक्रम संयोजक तथा जिल्ला संयोजकसँगको समन्वयमा कार्यक्रम टोलीका अन्य सदस्यहरुलाई आवश्यक सहयोग र पृष्ठपोषण गर्न सक्ने ।
 • सरकारी निकाय र समुदायमा आधारित संस्थाहरुसँग समन्वय गर्न सक्ने 
 • LGCDP सहजकर्तासँग समन्वय गर्ने र कार्यक्रममा हुन सक्ने दोहोरोपना हटाउन प्रयास गर्ने ।

ग) अनुगमन तथा मूल्यांकन

 • कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकनको कार्य गर्न सक्ने ।
 • आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमको प्रभाव मुल्यांकन गर्न सक्ने ।
 • कार्यक्रमले आयोजना गर्ने समीक्षा गोष्ठी, तालिम, योजना वैठक लगायतका कार्यहरुको आवश्यक तयारी एवम् सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने सक्ने ।
 • मुल्यांकन कार्यहरुमा पहललाई सघाउने ।

घ) प्रतिवेदन तथा अभिलेखिकरण

 • मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिकका साथै आवश्यकता अनुसार अन्य बैठकको आयोजना गर्न सक्ने र तोकिएको ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित पक्षलाई पठाउन सक्ने ।
 • कार्यक्षेत्रमा रहेका सहजकर्ताहसँगको सहकार्यमा योजना निर्माण, अनुगमन, मुल्यांकन, सुधार र अभिलेखिकरण गर्न सक्ने ।
 • लिखित प्रतिवेदनका साथै फोटो, भिडियो, घटना अध्ययन, सफलताको कथा लगायतका सामाग्री संलग्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने ।

२) जिल्ला तथा समुदाय तहका संस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय  

 • साझेदारी कार्यक्रम (विशेषत सुशासन) सँग सम्बन्धित अवधारणा, क्रियाकलाप, सामग्री र उक्त क्रियाकलाप संचालन गर्न इच्छुक संस्थाको लागि कार्यक्रमको तर्फबाट गर्न सकिने सहयोगको बारेमा जिल्ला तहका कार्यालय र अन्य संघसंस्था (CSOs) हरुलाई जानकारी गराउने
 • स्थानीय मिडिया तथा अन्य गैसस/समूह/समितिहरुको सञ्जालद्धारा कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्नसक्ने 
 • स्थानीय लोकतन्त्र र जवाफदेहीता प्रवद्र्धनका लागि मिडिया र सरकारी निकायसँगको समन्वयमा सञ्जाल विस्तार गर्न सक्ने
 • पहल टोलीसँगको  समन्वयमा अभिलेखिकरण र जनसम्पर्क, प्रवद्र्धन जस्ता कार्य गर्ने सक्ने ।  

३) विषयगत दक्षता  

 • सुशासनका आधारभूत सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षहरुको बारेमा ज्ञान भएको
 • सुशासनका विधि, प्रक्रियाहरु जस्तै सहभागिता मूलक योजना प्रक्रिया, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, सूचनाको हक, तथा समन्वय जस्ता विषयहरुमा अनुभवि
 • जिल्ला तथा स्थानीय तहको कार्य प्रणाली र संरचनाको बारेमा जानकारी भएको

आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव :

 • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकतह उत्तिर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षको कार्य अनुभव अनुभव भएको ।
 • Word, Excel, Power Point, Email, Internet चलाउन सक्ने क्षमता भएको ।
 • तालिम, गोष्ठी सहजिकरण गर्न सक्ने सीप भएको तथा समन्वय तथा नेतृत्वगर्ने सीप भएको । 
 • सुशासनका आधारभूत सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षहरुको बारेमा ज्ञान भएको
 • सुशासनका विधि, प्रक्रियाहरु जस्तैः सहभागितामूलक योजना प्रक्रिया, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, सूचनाको हक, तथा समन्वय जस्ता विषयहरुमा अनुभव भएको 
 • जिल्ला तथा स्थानीय तहको कार्य प्रणाली र संरचनाको बारेमा जानकारी भएको ।

TO APPLY:

आवश्यक कागजातहरु :
संस्थामा उपलब्ध निवेदनसहितनेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, बायोडाटा (व्यक्तिगतविवरण), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, तालिमतथाकार्य अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०७४ - ०२ - ११ गते कार्यालय समय भित्र । 
सेवा तथा सुविधा : कार्यक्रम तथा संस्थाको नियमानुसार उपलव्ध गराइनेछ ।
छनौट प्रक्रिया : प्रारम्भिक छनौट, लिखित र अन्तर्वार्ता । 

नोट : इमेलबाट प्राप्त आवेदनलाई पनि समावेश गरिने छ ।

नोट : स्थानिय, महिला, दलित तथा जनजातीलाई प्राथमिकता दिईनेछ । प्रारम्भिक छनौंटमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई मात्र लिखित तथा मौखिक अन्तरवार्तामा सामेल गरिनेछ । संस्थालाई दवाव दिन गरिने कुनै पनि कार्य भएमा सम्बन्धित उम्मेद्वारलाई स्वतः अयोग्य ठहर गरिनेछ । 

पदपुर्ति समिति:

विकास सरोकार समाज (डिकोस), रोल्पा
रोल्पा नगरपालिका –४, लिबाङ रोल्पा
सम्पर्क टेलिफोन ०८६–४४०१४८
ईमेलः decos.rolpa@gmail.com


Application closed.

 

लेखा तथा प्रशासन सहायक

Job Location: रोल्पा

No. of Vacancy: 1

Job Description:

पद : लेखा तथा प्रशासन सहायक

माग संख्या : १ जना

मुख्य जिम्मेवारी तथा भूमिकाहरु :

 • लेखा तथा प्रशासन अधिकृतको अधिनमा रहि बिल भौचर तथा खर्चको विवरण तयार गर्ने, 
 • कार्यक्रमका भौतिक जिन्सी सामग्रीहरुको रेखदेख परिचालन तथा लगत राख्ने, 
 • कार्यक्रममा भएका खर्च सम्बन्धी विवरणहरु सहभागि हाजिरी, विल, भरपाई लगायत अन्य आवश्यक कागजातहरुको प्रारम्भिक परिक्षण गरि डकुमेन्ट तयार गर्ने,
 • कार्यक्रमका सवारी साधन, उपकरणहरुको सञ्चालन ब्यवस्थापन तथा सोको लगत राख्ने तथा रेखदेख गर्ने
 • कार्यक्रमको खर्च सम्बन्धी विवरण लेखा तथा प्रशासन अधिकृतको परामर्शमा फामस सफटवेयरमा प्रविष्ट गर्ने, 
 • लेखा तथा प्रशासन अधिकृतले तोकेका काममा सहयोग गर्ने ।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता अनुभव :

 • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा बाणिज्य विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उतिर्ण भएको ।
 • सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा ३ वर्षको कार्यगत अनुभव भएको ।
 • कम्प्यूटर सम्वन्धि राम्रो ज्ञान भएको, (फामस सफ्टवेयर चलाउन जान्नेलाई प्राथमिकता दिइने छ) 

TO APPLY:

आवश्यक कागजातहरु :
संस्थामा उपलब्ध निवेदनसहितनेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, बायोडाटा (व्यक्तिगतविवरण), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, तालिमतथाकार्य अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०७४ - ०२ - ११ गते कार्यालय समय भित्र । 
सेवा तथा सुविधा : कार्यक्रमतथासंस्थाको नियमानुसार उपलव्ध गराइनेछ ।
छनौट प्रक्रिया : प्रारम्भिक छनौट, लिखित र अन्तर्वार्ता ।​
नोट : इमेलबाट प्राप्त आवेदनलाई पनि समावेश गरिने छ ।

नोट : स्थानिय, महिला, दलित तथा जनजातीलाई प्राथमिकता दिईनेछ । प्रारम्भिक छनौंटमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई मात्र लिखित तथा मौखिक अन्तरवार्तामा सामेल गरिनेछ । संस्थालाई दवाव दिन गरिने कुनै पनि कार्य भएमा सम्बन्धित उम्मेद्वारलाई स्वतः अयोग्य ठहर गरिनेछ । 

पदपुर्ति समिति:
विकास सरोकार समाज (डिकोस), रोल्पा
रोल्पा नगरपालिका –४, लिबाङ रोल्पा
सम्पर्क टेलिफोन ०८६–४४०१४८
ईमेलः decos.rolpa@gmail.com


Application closed.

 

अनुमगन, मुल्याङ्कन तथा सिकाइ (MEL) सहायक

Job Location: रोल्पा

No. of Vacancy: 1

Job Description:

पद : अनुमगन, मुल्याङ्कन तथा सिकाइ (MEL) सहायक

माग संख्या : १ जना

मुख्य जिम्मेवारी तथा भूमिकाहरुः

 • कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रतिवेदनसंग सम्बन्धित सबै पक्षमा समन्वयगरी उच्च गुणस्तरको तथ्याङ्क संकलन समयमै भएको सुनिश्चित गर्ने ।
 • प्राविधिक कर्मचारी, सरसफाई स्वयंसेवक तथा स्थानिय समूहहरु – कृषक समूह, बचत तथा ऋण समूहबाट तथ्याङकहरु संकलन गर्ने । 
 • पहल डाटाबेसमा सहभागिको विवरण प्रविष्टि भैरहेको सुनिश्चित गर्दै मासिक तथा त्रैमासिक तथ्याङ्क प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग गर्ने ।
 • पहल डाटाबेसमा प्रविष्ट गर्नुपूर्व संकलित लिखित तथ्याङ्कहरु सहि र गुणस्तरीय भएको सुनिश्चित गरि कार्यक्रमको अभिलेख प्रणाली अनुसार लिखित तथ्याङ्क तथा जानकारीहरु चाहिएको बेला उपलब्ध हुने किसिमले सुरक्षित राख्ने ।
 • जिल्ला स्तरमा आयोजना हुने समीक्षा बैठकहरुमा सहभागि भई अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिकाइ (MEL) सँग सम्बन्धित विषयहरुलाई उठान गर्ने तथा प्राप्त सुझाव, सवाल, सिकाइ र चुनौतिहरुको बारेमा क्षेत्रीय अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिकाइ टिमलाई जानकारी गराउने । 
 • अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र कार्यक्रमको विभिन्न विषयगत क्षेत्रको टिम सदस्यको रुपमा कार्य गर्दै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसंग सन्बन्धित विभिन्न विधिहरु निर्माण, परिवर्तन तथा फिल्ड परिक्षणमा सहयोग गर्ने । 
 • जिल्लामा अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सिकाइसंग सम्बन्धित आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्ने ।  

आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवः

 • मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनिविषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्रतह उत्तीर्ण भएको ।
 • तथ्याङ्क प्रविष्टिमा अनुभव भएको, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिकाइ (MEL) मा कार्य गरेकालाई ग्राह्यता ।
 • कम्प्युटरको आधारभूत सीप भएको 
 • अंग्रेजी तथा नेपाली भाषा राम्रोसंग पढ्न सक्ने र पहल डाटाबेसमा प्रविष्टि भएकोे अंग्रेजी भाषाको जानकारी बुझ्न सक्ने ।
 • एकै किसिमको सयौं तथ्याङ्कहरु सहि तरिकाले प्रविष्टि गर्न र जाच गर्न सक्ने  ।
 • एकै किसिमको सयौं तथ्याङ्कहरुसहितरिकाले प्रविष्टि गर्न र जाचगर्न सक्ने क्षमता भएको ।

TO APPLY:

आवश्यक कागजातहरु :
संस्थामा उपलब्ध निवेदनसहितनेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, बायोडाटा (व्यक्तिगतविवरण), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, तालिमतथाकार्य अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०७४ - ०२ - ११ गते कार्यालय समय भित्र । 
सेवा तथा सुविधा : कार्यक्रमतथासंस्थाको नियमानुसार उपलव्ध गराइनेछ ।
छनौट प्रक्रिया : प्रारम्भिक छनौट, लिखित र अन्तर्वार्ता ।​
नोट : इमेलबाट प्राप्त आवेदनलाई पनि समावेश गरिने छ ।

नोट : स्थानिय, महिला, दलित तथा जनजातीलाई प्राथमिकता दिईनेछ । प्रारम्भिक छनौंटमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई मात्र लिखित तथा मौखिक अन्तरवार्तामा सामेल गरिनेछ । संस्थालाई दवाव दिन गरिने कुनै पनि कार्य भएमा सम्बन्धित उम्मेद्वारलाई स्वतः अयोग्य ठहर गरिनेछ । 

पदपुर्ति समिति:
विकास सरोकार समाज (डिकोस), रोल्पा
रोल्पा नगरपालिका –४, लिबाङ रोल्पा
सम्पर्क टेलिफोन ०८६–४४०१४८
ईमेलः decos.rolpa@gmail.com


Application closed.

 

The deadline to apply for the above position/s is 24:00 hrs, May 25, 2017.
.

Back to Top